Empty
Click + to add content

veelgestelde vragen

privacy en persoonsgegevens

Als zorgaanbieder verwerken wij vertrouwelijke gegevens van onze patiënten. Wij vinden het belangrijk dat jij ervan uit kunt gaan dat deze gegevens ook vertrouwelijk blijven. Daarom houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy, die o.a. zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij jouw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doelen en dat wij de vertrouwelijkheid van jouw gegevens waarborgen. In onze gezondheidscentra werken zorgverleners van verschillende disciplines nauw samen. Bij elke discipline waarbij je in behandeling bent, of bent geweest, heb je een eigen dossier. DocLine heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te kunnen garanderen. Zo is bijvoorbeeld iedere medewerker van DocLine gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Daarnaast is DocLine ICT-gecertificeerd voor de norm Informatiebeveiliging in de Zorg en werken wij alleen met gecertificeerde ICT dienstverleners.
DocLine (Arts en Zorg) is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Wij zorgen ervoor dat er op de juiste manier met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Je kunt hierover altijd contact met ons opnemen.
 • Voor het kunnen verlenen van zorg;
 • Voor het kunnen informeren over onze dienstverlening en het sturen van afspraakherinneringen;
 • Voor doelmatig beheer en beleid, zoals bijvoorbeeld de financiële afwikkeling van jouw behandeling;
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, voor zover je daar geen bezwaar tegen hebt gemaakt bij je behandelaar.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Indien DocLine je persoonsgegevens voor een ander doel wil gaan gebruiken, word je daar eerst van op de hoogte gebracht.

  Uitvoeren van een overeenkomst
  Tussen jou en DocLine komt een geneeskundige behandelovereenkomst tot stand, waarbij DocLine zich verplicht om goede zorg aan jou te leveren. Zonder jouw persoonsgegevens kunnen wij niet aan deze verplichting voldoen.

  Wettelijke plicht
  In sommige gevallen zijn wij verplicht jouw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verplicht melden van besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

  Gerechtvaardigd belang
  Wij gebruiken jouw gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld om je te kunnen informeren over een nieuwe vorm van dienstverlening of wijzigingen bij DocLine.

  Toestemming
  In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht je toestemming te vragen voordat wij jouw gegevens mogen verwerken. Bijvoorbeeld voor het delen van (een deel van) je medisch dossier met het Landelijk Schakelpunt (LSP). Indien je een dergelijke toestemming hebt gegeven, kun je deze altijd weer intrekken. Je kunt hiervoor contact leggen met de praktijk.

  Wij verzamelen alle gegevens die je zelf aan ons verstrekt tijdens een contactmoment met één van onze zorgverleners, bijvoorbeeld tijdens een (telefonische of video)afspraak of chatgesprek of bij het stellen van een vraag via ons online portaal. Soms verwerken wij gegevens die we van iemand anders hebben ontvangen, bijvoorbeeld wanneer we samen met een andere zorgaanbieder betrokken zijn bij jouw medische behandeling.
  DocLine (Arts en Zorg) bewaart je gegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is in het kader van de zorgverlening voor jou. Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 20 jaar (gerekend vanaf de laatste aanpassing van het dossier), tenzij langer bewaren in het kader van de zorgverlening noodzakelijk is.

  Heb je contact gehad met DocLine? Telefonisch, via chat of e-mail? Telefoongesprekken en chatgesprekken worden opgeslagen voor kwaliteitsdoeleinden. Na 3 maanden worden de telefoongesprekken definitief verwijderd. Chatgesprekken worden na 3 maanden verplaatst naar een interne back-up en 1,5 maand later ook definitief verwijderd. En e-mails worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het beantwoorden van je vraag.

  Alleen wanneer er sprake is van gegronde redenen - bijvoorbeeld met het afhandelen van een klachtenprocedure - kunnen we je gegevens langer bewaren dan hierboven vermeld. In dat geval worden je gegevens direct verwijderd wanneer de procedure is afgerond.

  Telefonische en videoafspraken worden nooit opgeslagen.

  Heb je hier vragen over? Dan kun je altijd chatten met één van onze zorgverleners.
  Als patiënt bij DocLine heb je het recht om/op:
 • te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden;
 • inzage en afschrift van die gegevens, voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • correctie, aanvulling of verwijdering van je gegevens;
 • (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens, mits het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang zijn en de gegevens niet op grond van een wettelijke plicht bewaard moeten blijven;
 • het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier;
 • je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.
 • Wil je gebruik maken van één van deze rechten? Dan kun je dit telefonisch of via chat aan ons laten weten. Je belangen kunnen ook worden behartigd door een vertegenwoordiger (zoals een gemachtigde, curator of mentor).
  Nee, in principe niet. Alleen wanneer dat noodzakelijk is voor jouw behandeling of de zorgplicht van DocLine en het volgens de wet is toegestaan. Als je gegevens gedeeld worden met derde partijen, dan nemen wij technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat jouw gegevens veilig verwerkt worden. Er worden in dat geval nooit meer gegevens verstrekt dan strikt noodzakelijk.
  Empty
  Click + to add content